حسین توکلی

درباره من

دکتر حسین توکلی
image

دانشیار گروه آموزشی متالوژی صنعتی @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

حسین توکلی دانش آموخته رشته مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد. حسین کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی مواد- متالوژی صنعتی، کارشناسی ارشد خود را در زمینه مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از مواد از دانشگاه تربیت مدرس و دکترای خود را در رشته مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ کرده است.حسین دکترای خود را برروی پلاسمای الکترولیز و استفاده از آن در اعمال پوشش روی سطح فولاد انجام داده است. در حال حاضر علاقه مندی های حسین در زمینه نانو پوشش ها،حفاظت در برابر خوردگی با کمک بازدارنده های سبز و آبکاری و الکترولس می باشد....

محقق گوگل

(1403/1/26)

استنادات

668

h-index

14

i10-index

17

مؤلفین همکار

1

اسکوپوس

(1403/1/24)

استنادات

499

مقالات

25

h-index

14

مؤلفین همکار

31

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1381-1383

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی مواد خوردگی و حفاظت از مواد

1387-1393

دکترای تخصصی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتری مهندسی و علم مواد

1377-1381

کارشناسی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندسی مواد متالورژی صنعتی

تجارب

1385-1387

تدریس در رشته مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی

1396-تاکنون

مسوول پژوهش دانشکده مواد

دانشگاه سمنان

1383-1385

ستاد ویژه نانوفناوری

شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران

مهارت ها

تکنیک های پیشرفته الکتروشیمی

استفاده از دستگاه های پتانسیواستات

اولویت های پژوهشی

بازدارنده های خوردگی سبز

حفاظت از خوردگی مواد و فلزات

پوشش های آلیاژی کامپوزیتی

پوشش های نانوساختار

پلاسما الکترولیت

مهندسی سطح

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Morphological and Electrochemical Study of Sulfide/ Nitride Nanostructure Deposited Through Pulsed Plasma Electrolysis
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2017)
^حسین توکلی*, ^منوچهر سبحانی
A parametric study on mechanical properties of aluminum–silicon/ SiO2 nano-composites by a solid–liquid phase processing
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2018)
9411184003, ^محبوبه آزادی*, ^حسین توکلی
Preparation of macro-mesoporous γ-alumina via biology gelatin assisted aqueous sol-gel process
CERAMICS INTERNATIONAL(2019)
^منوچهر سبحانی*, ^حسین توکلی, مهدی دلشاد چرمهینی, مهدی کزازی
The effect of cobalt addition on the meso-porous structured γ-Alumina synthesized by aqueous sol-gel method
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials(2019)
^منوچهر سبحانی*, ^حسین توکلی
کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی ترکیب شیمیایی و سختی پوشش اکسید آلومینیمی ایجاد شده به روش پلاسمای الکترولیتی
مواد نوین(2019)
9311187002, ^محمد تجلی*, سید محمد موسوی خوئی, ^حسین توکلی
Corrosion resistance of aluminum alloy AA7022 wire fabricated by friction stir extrusion
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA(2019)
8911162020, ^مسعود محمودی*, ^حسین توکلی
Electrochemical Properties of a New Green Corrosion Inhibitor Derived from Prosopis farcta for St37 Steel in 1 M Hydrochloric Acid
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL(2020)
9611492009, ^حسین توکلی*
Corrosion behavior of MoS2-incorporated PEO coatings prepared on Al alloy
Surface Innovations(2020)
9311187002, ^محمد تجلی*, سید محمد موسوی خوئی, ^حسین توکلی
Effect of SiO2 Nano-Particles Addition on Tribological and Electrochemical Behaviors of Ni–P–MoS2 Multi-Component Coatings after Heat Treatment
Surface Engineering and Applied Electrochemistry(2020)
9511189002, ^محبوبه آزادی*, ^حسین توکلی
Formation mechanism of Al2O3/MoS2 nanocomposite coating by plasma electrolytic oxidation (PEO)
PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY(2020)
9311187002, ^محمد تجلی*, سید محمد موسوی خوئی, ^حسین توکلی
Electrochemical Characteristics of Various Ni–P Composite Coatings in 0.6 M NaCl Solution
Transactions of the Indian Institute of Metals(2021)
^محبوبه آزادی*, ^حسین توکلی, 9511189006, 9511189002
Synergetic effect of the combination of Prosopis Farcta extract with sodium dodecyl sulfate on corrosion inhibition of St37 steel in 1M HCl medium
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2021)
9611492009, ^حسین توکلی*
اثر اضافه کردن ذرات تونر دورریز بر خواص تریبولوژی پوشش Ni-Pقبل و بعد از عملیات حرارتی
international journal of iron and steel society of iran(2021)
9511189006, ^حسین توکلی*, ^محبوبه آزادی
Deposition of an Al/SiC Composite Coating on Steel by Friction Surfacing: Corrosion and Wear Properties
Mechanics of Advanced Composite Structures(2022)
9212162100, ^حسین توکلی*, ^عبدالواحد کمی
Corrosion and Electrochemical Characterization of St37 in the Presence of Quince Extract as a Green and Sustainable Inhibitor
Electrocatalysis(2023)
9711492008, ^حسین توکلی*
MD and DFT computational simulations of Caffeoylquinic derivatives as a bio-corrosion inhibitor from quince extract with experimental investigation of corrosion protection on mild steel in 1M H2SO4
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2023)
9711492008, ^حسین توکلی*, سید آمنه حسینی, متین اکبری
Utilization of Ni-Cu/Al2O3 co-deposition composite coatings on mild steel surface via electroplating method and evaluation of its tribological, electrochemical properties
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY(2024)
9611492005, ^حسین توکلی*, ^حسن کوهستانی, متین اکبری
Investigation of Wear Properties of Aluminum Matrix Composites Reinforced with Silica Nano-particles Fabricated by the Stir Casting
5th Iran International Aluminium Conference (IIAC2018)(2018-04-24)
9411184003, ^محبوبه آزادی*, ^حسین توکلی
بررسی مقاومت به سایش و خوردگی پوشش های کامپوزیتی 2MoS-Ni تولید شده به روش آبکاری الکتریکی
هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر(2018-02-13)
9411189013*, ^محمد تجلی, ^حسین توکلی
برررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش نانوکامپوزیتی چند جزئی Ni-P-MoS2-SiO2 به روش الکترولس
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2018-10-09)
9511189002*, ^محبوبه آزادی, ^حسین توکلی
بررسی تشکیل پوشش های کامپوزیتی بر روی آلومینیم سری 1000 در الکترولیت حاوی ذرات نانو کاربید سیلیسیم به روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی و بررسی مورفولوژی پوشش و خواص خوردگی آن
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2018-10-09)
9511189016, ^حسین توکلی*, سید محمد موسوی خویی
بررسی خواص سایشی روکشدهی کامپوزیتی آلومینیوم/کاربید سیلیسیوم بر روی فولاد
اولین کنفرانس ملی مدلسازی رفتار مکانیکی مواد(2018-10-17)
9212162100, ^عبدالواحد کمی*, ^حسین توکلی
ساخت و بررسی خواص خوردگی فولاد روکش دهی شده با کامپوزیت Al/SiC به روش فرآیند روکشدهی اصطکاکی
پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید(2018-10-24)
9212162100, ^حسین توکلی*, ^عبدالواحد کمی
خواص الکتروشیمیایی بازدارنده سبز گیاه نعناع (Mint) برخوردگی فولاد St 37 در محیط هیدروکلریک اسید 1M
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (imat2019)(2019-10-07)
مرتضی فردوسی هرق*, ^حسین توکلی
بررسي ريزساختار و خواص خوردگي كامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با نانو ذرات خاك رس
سديدي غزاله(تاریخ دفاع: 1402/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر بازدارندگي عصاره هليله سياه و اثر همزمان آن با سورفكتنت DASH برخوردگي فولاد در محيط اسيدي.
اصغري مصطفي(تاریخ دفاع: 1402/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه عملكرد عصاره پوست سبز گردو و كُندر بر خواص بازدارندگي خوردگي خود به خود آند باتري آلومينيوم -هوا
ماطوري سامان(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي خوردگي كامپوزيت آلومينيوم/آلومينا توليد شده توسط روش اكستروژن اصطكاكي اغتشاشي
تميمي پرهام(تاریخ دفاع: 1401/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از عصاره گياه (به) به عنوان بازدارنده خوردگي فولاد ساده كربني در محيط اسيدي
غلامي گل افشاني محمدعلي(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد پوشش آلياژي كامپوزيتي روي ـ نيكل / اكسيد ايتريم و بررسي خصوصيات مكانيكي و خوردگي آن
نجاتيان سحر(تاریخ دفاع: 1401/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رسوب همزمان كامپوزيت نيكل ـ مس / آلومينا بر روي سطح فولاد و بررسي خواص آن
سهرابي محمدباقر(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعمال پوشش نانوساختار AlCrN با روش تبخير قوس كاتدي و بررسي رفتار خوردگي آن
درويش وند الهام(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر بازدارندگي گياه كهورك (prosopisfarcta) بر خوردگي فولاد St37 در محيط اسيدي و اثر تزايد آن با برخي مواد ديگر
فردوسي هرق مرتضي(تاریخ دفاع: 1398/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سياهكاري با جريان برق و عوامل موثر بر مقاومت سايشي فولاد سياهكاري شده
وحدت روزبه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تشكيل پوشش هاي كامپوزيتي بر روي آلومينيوم در الكتروليت حاوي ذرات Sic به روش پلاسماي الكتروليتي و بررسي خواص سايشي و خوردگي آن.
محقق نيا مهدي(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و الكتروشيميايي پوشش نيكل ـ فسفر تقويت شده با ذرات تونر به روش الكترولس
حقيقت خواه سعيد(تاریخ دفاع: 1397/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و الكتروشيميايي پوشش نيكل ـ فسفر ـ دي سولفيد موليبدن تقويت شده با نانو ذرات سيليكا
امجدي ايرانق فرشته(تاریخ دفاع: 1397/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار الكترو شيميايي كامپوزيتAl1060/sic توليد شده به روش نورد انباشتي ARB
اسدي مهتاب(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت Al/nano-SiO2 به روش ريخته گري گردابي
ملائي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار خوردگي كامپوزيت فوق ريزدانه آلومينيوم / فولاد توليد شده به روش اتصال نورد تجمعي
ميراسداله لنجرود محمد(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فيزيكي و الكتروشيميايي پوشش كامپوزيتي Ni-MoS2 توليد شده به وسيله فرايند آبكاري الكتريكي
محمدبيگي سلخوري جواد(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پوشش نانو كامپوزيتي Al2o3. Mos2 بر روي آلومينيوم به روش پلاسماي الكتروليتي
قربانيان بابك(تاریخ دفاع: 1399/11/07) ، مقطع : دكتري
انجام پژوهش در زمینه بومی سازی مواد مورد استفاده در فناوری هسته ای
(2021-03-17 00:00:00)
انجام پژوهش در زمینه تدوین دستورالعملهای جوشکاری، بازرسی‌های مخرب، غیر مخرب و فرآیندهای تولید بر اساس استاندارد های روسی مورد استفاده در نیروگاه اتمی بوشهر
(2021-06-29 00:00:00)
انجام پژوهش در زمینه معادل یابی فولادها و مواد غیر فلزی و دستورالعمل تست مواد مورد استفاده در صنعت هسته ای
(2021-11-23 00:00:00)
انجام پژوهش در زمینه بکارگیری مواد جوشکاری و قطعات اصلی جدید و ارتقا کیفیت مواد، فناوری ها و روشهای جوشکاری و کنترل فلزات و غیر فلزات در صنعت هسته ای
(2022-04-24 00:00:00)
انجام پژوهش در زمینه بومی سازی مواد و فناوریهای ساخت، بازرسی های مخرب و غیر مخرب مورد استفاده در صنعت هسته ای
(2022-11-12 00:00:00)
خرید خدمات مشاوره پژوهشی
(2023-06-25 00:00:00)
خرید خدمات مشاوره پژوهشی
(2024-01-07 00:00:00)
مطالعه ، تحقیق و پژوهش در زمینه فناوری های نوین برای ساخت و تهیه مواد مورد استفاده در صنعت هسته ای
(2019-12-21 00:00:00)
انجام پژوهش در زمینه معادل یابی استاندارد روسی-غربی و فناوری پیشرفته برای ساخت و تهیه مواد مورد استفاده در صنعت نیروگاه هسته ای
(2020-10-21 00:00:00)
سنتز پودر آلومینای گاما در محلول آبی و بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی پودر سنتز شده(همکار اول)
(2017-02-27)
بررسی رفتار الکتروشیمیایی و فیزیکی پوشش های سولفوکربونیتریدی ایجاد شده به روش پلاسما الکترولیز دوقطبی برروی فولاد ساده کربنی(مجری اول)
(2017-09-11)
بررسی تاثیر تغییر شکل مکانیکی کار سردِ آلیاژ Al-4.2wt%Ag بر رفتار خوردگی آن(ناظر)
(2017-09-11)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
آزمایشگاه خوردگی   (455 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/py76hdjbflkc/ http://vc4.semnan.ac.ir/ptvq1kyrezva/ http://vc4.semnan.ac.ir/phid9ftunqwl/ http://vc4.semnan.ac.ir/pzz3uubaobfu/ http://vc4.semnan.ac.ir/pnitp988i1e6/
پدیده های انتقال جلسه دوازدهم مجازی(رفع اشکال)   (454 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/p8rfp0711i7v/
پدیده های انتقال جلسه یازدهم مجازی   (508 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pxmxszrlfn1m/
متالورژی فیزیکی 2 جلسه سیزدهم مجازی   (441 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pfutnlsdzivy/
پدیده های انتقال جلسه دهم مجازی   (501 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/p9lg95fjqq6m/
متالورژی فیزیکی 2 جلسه یازدهم مجازی   (502 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/p9lg95fjqq6m/
متالورژی فیزیکی 2 جلسه دهم مجازی   (424 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/p53e5deld7t2/
خوردگی پیشرفته جلسه هشتم مجازی   (475 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pdbl6u8qas0t/
خوردگی پیشرفته جلسه هفتم مجازی   (495 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/po8w6uvettx6/
خوردگی پیشرفته جلسه ششم مجازی   (434 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/px9an5omqslh/
الکتروشیمی پیشرفته جلسه هشتم مجازی   (424 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/px9an5omqslh/
الکتروشیمی پیشرفته جلسه هفتم مجازی   (458 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/px6kvrvabsry/
الکتروشیمی پیشرفته جلسه ششم مجازی   (467 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pz3m8xleys1r/
متالورژی فیزیکی 2 جلسه هشتم مجازی   (517 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/p0ib2xms115v/
متالورژی فیزیکی 2 جلسه هفتم مجازی   (499 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pa6c76nh7t7x/
متالورژی فیزیکی 2 جلسه ششم مجازی   (420 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/ph2nosdsfsx5/
پدیده های انتقال جلسه هشتم مجازی   (509 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/ptqeqti9ju20/
پدیده های انتقال جلسه هفتم مجازی   (493 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/plb27ma8psuz/
پدیده های انتقال جلسه شش مجازی   (467 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pui3c8zdv031/
الکتروشیمی پیشرفته جلسه پنجم مجازی   (445 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/p6vq9nzt7ohn/
الکتروشیمی پیشرفته جلسه چهارم مجازی   (495 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/phywkq6xze9p/
الکتروشیمی پیشرفته جلسه سوم مجازی   (464 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pfljyv0serk0/
الکتروشیمی پیشرفته جلسه دوم مجازی   (502 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/p64ezmzq7pen/
الکتروشیمی پیشرفته جلسه اول مجازی   (426 بار دانلود)
http://vc.semnan.ac.ir/pabbyebj0mor/?OWASP_CSRFTOKEN=5a02cc4293bd1a9b5323d050011fa8cc49745a164f67f1283c086f0b875f6430&proto=true
خوردگی پیشرفته جلسه پنجم مجازی   (492 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pv59zit5yd6w/
خوردگی پیشرفته جلسه چهارم مجازی   (515 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pda1tklgfjxh/
خوردگی پیشرفته جلسه سوم مجازی   (481 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/p7fljpcx84oh/
خوردگی پیشرفته جلسه دوم مجازی   (462 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pvpqainho6bi/
خوردگی پیشرفته جلسه اول مجازی   (426 بار دانلود)
http://vc.semnan.ac.ir/pfjsbb2fnhkh/?OWASP_CSRFTOKEN=5a02cc4293bd1a9b5323d050011fa8cc49745a164f67f1283c086f0b875f6430&proto=true
متالورژی فیزیکی 2 جلسه پنجم مجازی   (508 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pjbaww6vccam/
متالورژی فیزیکی 2 جلسه چهارم مجازی   (548 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pz04acuvs5jk/
متالورژی فیزیکی 2 جلسه سوم مجازی   (461 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/p3xodg4w622s/
متالورژی فیزیکی 2 جلسه دوم مجازی   (498 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pkutl319q15k/
متالورژی فیزیکی 2 جلسه اول مجازی   (553 بار دانلود)
http://vc.semnan.ac.ir/pn2lnyyglr1w/?OWASP_CSRFTOKEN=5a02cc4293bd1a9b5323d050011fa8cc49745a164f67f1283c086f0b875f6430&proto=true
پدیده های انتقال جلسه پنجم مجازی   (486 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pnfexacvh83n/
پدیده های انتقال جلسه چهارم مجازی   (446 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pp8lpgj13kvu/
پدیده های انتقال جلسه دوم مجازی   (463 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/pue3nx2fbbud/
پدیده های انتقال جلسه سوم مجازی   (508 بار دانلود)
http://vc4.semnan.ac.ir/ps3qzh0vz81u/
پدیده های انتقال جلسه اول مجازی   (506 بار دانلود)
http://vc.semnan.ac.ir/pc8v79kcbimj/?OWASP_CSRFTOKEN=5a02cc4293bd1a9b5323d050011fa8cc49745a164f67f1283c086f0b875f6430&proto=true

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آزمایشگاه خوردگی پیشرفته   (564 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد خوردگی و حفاظت
حفاظت کاتدی و آندی   (532 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد خوردگی و حفاظت
الکتروشیمی پیشرفته   (708 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد خوردگی و حفاظت
خوردگی پیشرفته   (933 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد خوردگی و حفاظت
شکل دادن فلزات 2   (495 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد
فیزیک حالت جامد   (489 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد
خواص فیزیکی مواد 2 (متالورژی فیزیکی مواد 2)   (700 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد
پدیده های انتقال   (582 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
h.tavakoli@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس